Representation of the Megaron Auditorium in Athens, Greece, by Nikolaidis (2007)

Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)
Representación del Auditorio Megaron de Atenas, Grecia, de Nikolaidis (2007)

Title

Representation of the Megaron Auditorium in Athens, Greece, by Nikolaidis (2007)

Creator

Nikolaidis, Vassilis

Date

2007

Description

Translation, adaptation and songs: Agathe Dimitrouka
Scenography: Nikos Petropoulos
Music: Thanos Mikroutsikos
Costumes: Giannis Metzikof
Choreography: Irene Alexiou
Lighting: Eleftheria Deko


Cast:
Nonika Galinea – Celestina
Kostas Gakis – Calisto
Anna Koutsaftiki – Melibea
Manos Zacharakis – Sempronio
Vangelis Chatzinikolaou – Pármeno
Danae Tzima – Lucrecia
Penny Papoutsis – Alisa
Maria Parasiri – Elicia and Areúsa
Giannis Kranas – Pleberio
Ilias Kounelas – village
Panagiotis Larcou – singer

Musicians:
Electric piano: Calliope German 
Violin: Michalis Vorias 
Drums: Michael Diakogiorgis

Source

Related items

This element has no related elements.

Embed item in your website

To incorporate this Item on your web page, copy the code provided below: