Representation of the Polski Theater, Warszawa, Poland, by Różewicz, 1979

Representation of the Polski Theater, Warszawa, Poland, by Różewicz, 1979

From: CelestinaVisual.org